Тема 1-6: Репродуктивен систем женски - Blog - Macedonian Honey

Go to content

Main menu:

Тема 1-6: Репродуктивен систем женски

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 18/5/2020 12:18:00 · Download 1-7.----------------------------.m4a
Од практична гледна точка, репродуктивниот систем би требало лесно да се разбере.
Абдоменот на матицата е полн со две големи “вреќи” ovaries од кој секој е направен од повеќе од стотина “egg tubes” или ovarides. Една “ovariola” почнува во абдоменот како неверојатно “extremely line tube”  која потоа се проширува содржејќи во себе две големи ќелии кои се пратени со дузина помали. Големите ќелии созреваат да станат јаца, а помалите, кои создаваат супстанци кои го градат јајцето, се исушуваат. Јајчената цевка “egg tube” од секоја страна продолжуваат во oviducts кои потоа се спојуваат и ја формираат вагината која се отвара над боцката. Голема сферична вреќа наречана spermathecal се спојува со вагината преку мала цевка. На местото на спојување на оваа цевка со сперматеката, се спојуваат и две цевки  од сперматичната жлезда spermathecal grande. Пчелите имаат многу мали јајници “ovaries”  кои во недостаток на матицата можат да произведат  неколку јајца. Спермата од трутовите со кои матицата се спарила одат во сперматеката, каде се чуваат во текот на целиот живот на матицата и се хранат од излачувањата на сперматечната жлезда. No comments

Back to content | Back to main menu