Тема 1-1: Респираторен систем - Blog - Macedonian Honey

Go to content

Main menu:

Тема 1-1: Респираторен систем

Published by Огњен Фиданоски in 12. Пчеларство лекции · 18/5/2020 11:27:00 · Download 1-2.--------------------.m4a
Тубите за дишење се нарекуваат трахеи. Тие служат да го пренесат кислородот до потребните места. Кај другите животни, крвта го пренесува кислородот до ткивата. Но кај инсектите крвта не го пренесува кислородот. Трахеите почнуваат широки и повеќекратно се намалуваат завршувајќи како клетка. Тие се отворени низ отвори во кутикулот кои се викаат spiracles и во многу случаи содржат механизам за затварање. Кислородот служи да го осидира шеќерот во клетките зада ослободи енергија, притоа продуцирајќи јаглерод диоксид и  вода. Ова е “клеточно дишење” и е обратен од процесот на фотосинтеза каде што растенијата произведуваат шеќер од јаглерод диоксид и вода.No comments

Back to content | Back to main menu